top of page

REGULAMIN BLOGA

1. Najważniejsze definicje zawarte w regulaminie:

 • Blog – strona internetowa "MICHAŁ SZUDEJKO Blog o planowaniu, finansach, kontrolingu i nie tylko", działająca pod adresem: https://www.michalszudejko.pl/

 • Regulamin – niniejszy regulamin, opublikowany na Blogu

 • Administrator danych osobowych/Autor Bloga/Usługodawca – właściciel niniejszego Bloga, będący osobą fizyczną – Michał Szudejko

 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uzyskująca dostęp do Bloga i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Bloga przez Usługodawcę

 • Usługa – każda usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na życzenie Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych. Za pośrednictwem Bloga Usługodawca świadczy następujące Usługi: umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, umożliwianie dodawania komentarzy na Blogu, umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi Newslettera informacji o nowych artykułach publikowanych na Blogu, komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), chatbox oraz formularzy kontaktowych dostępnych na Blogu.

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Bloga umieszczonego pod adresem https://www.michalszudejko.pl/

 • Regulamin szczegółowo określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Bloga

 • Dostęp do Bloga jest darmowy i otwarty dla każdego, kto ma możliwość połączenia z siecią Internet

 • Korzystanie z Bloga przez Usługobiorców odbywa się poprzez przeglądanie materiałów dostępnych na stronie w formie artykułów, zdjęć, grafik, wpisów, wideo, dodawanie komentarzy oraz ich wyświetlanie oraz zadawanie pytań związanych z tematyką Bloga poprzez dostępne formularze kontaktowe

 • Wszelkie materiały, które powstają na Blogu są ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców

 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Bloga, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, co do przydatności materiałów umieszczonych na Blogu

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Bloga lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Bloga. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Bloga, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych na Blogu, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Bloga

 • Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Bloga odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe powstałe wskutek korzystania z Bloga przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem, lub niniejszym Regulaminem oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkowników danych oraz informacji z Bloga w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.

3. Warunki korzystania z Bloga

 • Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Bloga zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część. Rozpoczęcie korzystania z Bloga jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu

 • Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Bloga

 • Regulamin jest dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej https://www.michalszudejko.pl/regulamin , w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści

 • Korzystanie z Bloga przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne

 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych na Blogu danych osobowych do celów marketingowych

 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprogramowania: bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego, bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Bloga, bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Bloga i konfiguracji serwera, podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Bloga Usługobiorcom lub Usługodawcy, podejmowania prób wgrywania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy, podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Bloga lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Blog

 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu bezpieczeństwa lub naruszenia regulacji RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Blog funkcjonował w sposób ciągły. Jednak zastrzega, że w funkcjonowaniu Bloga mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Bloga

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Bloga w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Bloga na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Blogiem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych na Blogu w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Bloga

 • Usługobiorców obowiązuje postępowanie zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzeganie zasad Netykiety

4. Ochrona danych osobowych

 • Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności i RODO, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnej pod adresem: https://www.michalszudejko.pl/polityka-prywatności

 • Blog w celu prawidłowego świadczenia usług oraz w celu zapewnienia zgodności działania Bloga z obowiązującym prawem gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach oraz wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

5. Warunki zamieszczania komentarzy na blogu i komunikacji za pomocą formularza kontaktowego:

 • Blog umożliwia komunikację z Autorem za pomocą formularza kontaktowego oraz umożliwia Usługobiorcom komentowanie artykułów dostępnych na Blogu

 • Blog udostępnia w tym celu dane w postaci adresu e-mail oraz imienia Usługobiorcy, które będą przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności“, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu

 • Blog jest otwarty na komentarze, z zastrzeżeniem, że nie naruszają one zasad przedstawionych w dalszej części Regulaminu

 • Usługobiorcy Bloga zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów z zakresu norm moralnych, kulturowych i społecznych

 • Komentarze na Blogu można dodawać poprzez wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól znajdujących się poniżej komentowanego artykułu

 • Zabrania się umieszczania na Blogu treści obraźliwych lub oszczerczych względem Usługodawcy, pozostałych Usługobiorców, osób trzecich oraz podmiotów trzecich

 • Zabrania się publikowania treści zawierających wulgaryzmy, a osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Blogu. Za wulgaryzmy uznawane są: wszelkie słowa powszechnie postrzegane, jako obraźliwe, niezależnie od języka, w jakim zostały one zamieszczone oraz zakropkowania, czy wulgaryzmy oznaczone gwiazdkami lub ciągiem znaków oraz słowa znajdujące się w powszechnym użyciu, które zastosowane w określonym kontekście, nabierają charakteru nacechowanych negatywnie

 • Zabrania się umieszczania na Blogu materiałów tekstowych, graficznych, audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada się licencji, lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na darmową publikację

 • Dyskusja powinna odbywać się na zasadzie wymiany uwag na temat faktów i opinii dotyczących zagadnień poruszanych w komentowanym artykule. Zabronione są wszelkie uwagi osobiste pod adresem innych komentujących. Osoby publikujące tego typu komentarze otrzymają dożywotnią blokadę możliwości komentowania na Blogu

 • Zabrania się umieszczania na Blogu treści pornograficznych, erotycznych i niezgodnych z polskim i europejskim prawem a także odnośników do stron zawierających wskazane treści

 • Zabrania się umieszczania na Blogu skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania służącego do naruszania zabezpieczeń oraz innych podobnych działań a także odnośników do stron zawierających wskazane materiały

 • Zabrania się umieszczania w Serwisie treści marketingowych i reklamujących inne serwisy komercyjne, produkty, usługi czy komercyjne strony internetowe

 • Autor zastrzega sobie prawo do niepublikowania następujących typów komentarzy (jednocześnie osoby publikujące tego typu komentarze mogą otrzymać dożywotnią blokadę komentowania na Blogu): zawierających linki do innych stron, komentarzy będących spamem (np. ogłoszenia reklamowe i inne treści niezwiązane z tematyką Bloga i konkretnego artykułu) oraz komentarzy łamiących w inny sposób zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz zasady współżycia społecznego.

6. Prawa autorskie:

 • Wszelkie prawa autorskie do artykułów opublikowanych na Blogu przysługują Autorowi Bloga. Jeśli chcesz posługiwać się (kopiować i publikować) treści z Bloga pamiętaj, aby używać cytatu i wskazywać Autora Bloga oraz link do Bloga jako źródło

 • Na układ graficzny, zdjęcia, logotypy, kod źródłowy oraz wszystkie inne utwory Autor nie udziela licencji i zastrzega, co do wymienionych utworów wszelkie prawa autorskie (o ile nie zaznaczono inaczej)

 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarek internetowych (np. Google) jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się na Blogu bez pisemnej (lub przekazanej drogą elektroniczną) zgody Autora

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym na Blogu

 • Niektóre dane zamieszczone na Blogu są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej (np. materiały graficzne, odwołania do publikacji i inne).

7. Postanowienia końcowe:

 • ​Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania Usługobiorców

 • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji

 • Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Bloga można kierować poprzez formularz kontaktowy dostępny na Blogu.

bottom of page