top of page
  • szudejkomichal

Edukacja kontrolera cd... konferencje, publikacje, media społecznościowe?

Zaktualizowano: 10 maj 2023

W tym poście chciałbym poruszyć po raz kolejny zagadnienie rozwoju zawodowego i działań, jakie możemy podejmować w tym aspekcie. W jednym z wcześniejszych postów pisałem o certyfikacjach zawodowych i ich roli w budowaniu kompetencji twardych. Certyfikacje te (oraz przynależność do wydających je organizacji) mają tę zaletę, że stanowią namacalny dowód naszej wiedzy, umiejętności i gotowości do ciężkiej bądź co bądź pracy. Umożliwiają też nawiązywanie relacji, zdobywanie nowych umiejętności, networking. Są one również wartościowym aktywem z perspektywy budowania kariery.


Tym ostatnim benefitom z posiadania certyfikacji możemy pomóc poprzez różnego rodzaju działania "około zawodowe". Zaliczam do nich następujące działania:

  • Udział w konferencjach branżowych: pasywny lub aktywny,

  • Publikacje: o charakterze naukowym lub branżowym,

  • Publikacje w mediach społecznościowych,

  • Blog.

W dalszej części tego posta omówię wymienione działania, wskażę ich zalety i wady z perspektywy realizacji celów rozwojowych kontrolera.Udział w konferencjach

Wyróżniam dwie formy udziału:

  • pasywny - gdzie nie przygotowujemy materiału, wystąpienia lub nie uczestniczymy w oficjalnej dyskusji (zaplanowanej w agendzie)

  • aktywny, gdzie podejmujemy jakąś aktywność zaplanowaną w agendzie wydarzenia.

Udział pasywny może przynieść określoną wartość o ile (paradoks) wykażemy się pewną aktywnością. Np. będziemy zadawać pytania prelegentom, weźmiemy udział w aktywnościach typu round table lub po prostu w dyskusji w tzw. kuluarach. Skuteczność takich działań mierzona jest liczbą wizytówek od nowo nawiązanych znajomości (i reperformance w postaci nawiązanych na portalach społecznościowych typu LinkedIn kontaktów).


Udział aktywny wiąże się już z konkretnym działaniem po naszej stronie. Najczęściej będzie to prelekcja z towarzyszącym jej materiałem (np. prezentacji). Inne formy aktywnego udziału w konferencji to prowadzenie round table lub udział w panelu dyskusyjnym. Wszystkie te formy na ogół wymagają od nas konkretnego nakładu pracy na przygotowanie. W wielu przypadkach wyzwaniem jest też przełamanie lęku przed wystąpieniami publicznymi (nieco w mojej ocenie pomaga tu ewentualna forma online konferencji).

Niemniej, podjęcie się i następnie podołanie takiemu wyzwaniu daje wymierne korzyści. Dajemy się poznać jako ekspert/ ekspertka w danej dziedzinie. Mamy szansę nawiązać liczne nowe kontakty, które wcześniej czy później mogą przynieść profity.

Warto jest przygotować wystąpienie na temat praktyczny, np. oparty o rozwiązanie jakiegoś problemu z jakim musieliśmy się zmierzyć w naszej organizacji. Zainteresowanie budzą też na ogół prezentacje narzędziowe.

Na konferencję niezależnie od formy udziału warto przyjść przygotowanym / przygotowaną - np. zawsze mieć przy sobie wizytówki. Warto jest brać udział we wszystkich elementach programu, w tym w szczególności w punktach czysto networkingowych.


Publikacje

Inną formą aktywności są publikacje.


Publikacje naukowe: jest to jedna z możliwości, w pewnym stopniu zarezerwowane dla osób starających się o uzyskanie tytułu naukowego doktora lub doktora habilitowanego.

Publikacja naukowa może mieć miejsce w uznanym periodyku, niemniej w takim przypadku należy liczyć się z bardzo wydłużonym czasem realizacji takiego projektu. Wiąże się to z faktem dużego zainteresowania publikacją ze strony świata nauki. W związku z tym periodyki te wdrażają bardzo restrykcyjne kryteria selekcji i recenzji artykułu. Nie wskazuję tego faktu jako problemu, tylko dodatkowego wyzwania i często ogromnego nakładu pracy, co nie zawsze jest możliwe kiedy pracujemy w pełnym wymiarze (lub więcej).

Inną możliwością jest udział w w tzw. międzynarodowej konferencji naukowej. Oczywiście, również tu artykuł lub wystąpienie jest recenzowane i trzeba je przygotować odpowiednio wcześnie i z należytą starannością. Niemniej, dostępność do takich wydarzeń jest w mojej ocenie nieco większa niż w przypadku periodyku. Mają one często charakter naukowo - komercyjny, tzn. możliwy jest udział na zasadzie odpłatnej, bez konieczności np. pracy w instytucji naukowej. Nie jest wymagana zwykle konkretna afiliacja z uczelnią.

W przypadku udziału w konferencji naukowej, obok samej publikacji można zostać zaproszonym do wygłoszenia prelekcji. Prelekcja ta to de facto podsumowanie tez zawartych w publikowanym artykule. Sam artykuł jest publikowany w formie materiałów pokonferencyjnych (w formie zeszytów naukowych lub opracowania zbiorowego.

Artykuł naukowy najczęściej stanowi opis zrealizowanego projektu badawczego. Może to być próba praktycznej weryfikacji teorii, próba naukowego wytłumaczenia jakiegoś zjawiska, opracowanie i weryfikacja modelu. Powinien zawierać przegląd literatury - chociażby sprawdzenie czy ktoś już podobnych prac badawczych nie wykonał np. w innym kraju. Sam artykuł powinien być dobrze osadzony na gruncie dotychczasowego dorobku. Sam ten fakt winien być udokumentowany w spisie bibliograficznym.


Publikacje branżowe: na rynku polskim i nie tylko jest szereg periodyków otwartych na współpracę z nowymi autorami, zwłaszcza praktykami. Można też rozejrzeć się w świecie online. Istnieją również witryny internetowe równie otwarte na współpracę.

Publikacja branżowa winna koncentrować się w całości na praktyce - podobnie jak w przypadku wystąpienia na konferencji. Nie wymaga tak rygorystycznego podejścia do kwestii literatury jak artykuł naukowy (choć na pewno to nie zaszkodzi). Dobrze jest pokazać rozwiązanie jakiegoś problemu, wdrożenie narzędzi, przykłady best practice z naszego doświadczenia.


Publikacje w mediach społecznościowych: jest to de facto kolejna możliwość publikacji branżowych. Różnica polega przede wszystkim na względnie łatwej dostępności tej formy (wystarczy jedynie posiadać profil w takim medium no i jakąś liczbę aktywnych kontaktów). Warto rozważyć uruchomienie trybu wydawcy, co umożliwi większej puli osób śledzenie naszego profilu bez konieczności tworzenia formalnego połączenia. Zaletą tej formy publikacji jest praktycznie bezpośredni link do job board. Publikując, zwiększamy szansę bycia dostrzeżonym na rynku pracy - czy to poprzez połączenie z rekruterem czy osobami merytorycznymi, których zainteresujemy publikowanymi przez nas treściami.


Blog

Ok. w sumie to jest kolejny kanał dla naszych publikacji. Zasługuje on jednak na wyeksponowanie bo wymaga nieco innych działań. Przede wszystkim, musimy dbać o zbudowanie zasięgu: reklamowanie takiego blogu (np. w mediach społecznościowych), pozycjonowanie w wyszukiwarkach itp. Dodatkowo, blog wymaga od nas regularnego publikowania - tak żeby pojawiało się na nim wiele słów kluczowych, mogących przyciągnąć nowych użytkowników lub zachęcić istniejących do kolejnych odwiedzin. Publikowane treści powinny być ciekawe. Miarą skuteczności jest tu liczba odwiedzin. Wymaga to od nas regularnego śledzenia statystyk bloga, ale i zachęcenia użytkowników do aktywności - zadawania pytań, kontaktu przez formularze w blogu itp. Żeby nie było, jest to wyzwanie z którym mierzę się obecnie, dopiero czas pokaże z jakim skutkiem.


A co Państwo sądzą na temat opisanych aktywności? Czy widzą tez Państwo inne formy rozwoju zawodowego i około zawodowego niż wymienione?

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page