top of page
 • szudejkomichal

Decalogue of visualization / Dekalog wizualizacji

Zaktualizowano: 9 lis 2023


Obrazek wygenerowany przez autora w ChatGPT i DALL-e 3.
Obrazek wygenerowany przez autora w ChatGPT i DALL-e 3.

Introduction / Wstęp

In this post, I would like to present and discuss a set of rules that I called the decalogue of visualization. These rules should be used every time you design visualizations.


W tym poście chciałbym przedstawić i omówić zestaw reguł, jaki nazwałem dekalogiem wizualizacji. Reguły te należy stosować każdorazowo projektując wizualizacje.


This post was written in two language versions: Polish and English.

Ten post został napisany w dwu wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

 

English version

Decalogue of visualization

 1. Start with the purpose. Always start working on the visualization with a clear purpose in mind.

 2. Make eye tracking easier. Direct the attention of the visual recipients towards the key message that stems from the purpose.

 3. Reduce cognitive load. Remove all unnecessary elements that do not work for the purpose or make it difficult to track crucial information in the visualization.

 4. Choose precise visualization attributes, such as shape, direction, or size, rather than hue or volume.

 5. Declutter. Remove all technical elements of the chart unless they help points 1 to 4 of this decalogue.

 6. Maximize data-ink ratio.*

 7. Use color strategically. Reduce the number of colors, and clearly differentiate between important and unimportant information in the chart.

 8. Design with integrity and consistency. Consistently apply the style used for visualization across your presentation or report.

 9. Ensure inclusiveness. E.g., take necessary care for people with sight impairments.

 10. Do not manipulate with visualizations. Avoid manipulative techniques.

* The data-ink ratio is a measure of the ratio of the surface area occupied by ink (data) to the surface area occupied by the entire chart. The higher the data-ink ratio, the more focused the visualization is on the data.


Discussion

Start with the purpose.

Your purpose should be clear and specific:

 • What do you want your audience to learn from the visualization?

 • What message do you want to convey?

Once you know your purpose, you can choose the right type of visualization and design it to be most effective for communicating your message.


Make eye tracking easier.

Use visual cues to direct the viewer's attention to the most important information in the visualization. This can be done using attributes like size, color, and position. For example, you could use a larger font size or darker color for the most important data points. You could also place the most important information in the center of the visualization or at the top of the screen.

Showing how can you use color to enable eye tracking

Reduce cognitive load.

Avoid cluttering your visualization with unnecessary elements. This includes things like too much text, too many colors, and too many different types of charts. Include only these elements that are essential for communicating your message.

Reducing cognitive load in a chart.

Choose more precise visualization attributes.

Give preference to visualization attributes, such as shape, direction, and size. Regardless, always consider which attributes will be most precise and effective for communicating your message. For example, if you are showing a comparison between two groups, you could use bar length or line thickness to represent the size of each group.

Cognitive perception attributes.
Visual attributes rank according to their precision. Image by the author based on SAP Storytelling Handbook.

Declutter.

Remove any technical elements from your visualization that are not essential for understanding the data. This includes things like axis labels, gridlines, and legends. If you need to include technical elements, ensure they are straightforward and easy to understand.

Remove unnecessary elements

Maximize data-ink ratio.

The data-ink ratio is the amount of ink used to represent data in a visualization divided by the total amount used. A higher data-ink ratio means more ink is used to describe data, and less is used on unnecessary elements. To maximize the data-ink ratio, remove any unnecessary elements from your visualization and ensure that the ink used to represent data is as efficient as possible.

Maximizing data-ink ration in charts.

Use color strategically.

Color can be a very effective way to highlight important information and make your visualization more appealing. However, it is important to use color strategically. Avoid using too many colors, as this can make your visualization cluttered and difficult to understand. Instead, use a limited number of colors to highlight the most important information.

Non-strategic use of color.
No for such visualizations! Chart by the author.

Design with integrity and consistency.

Be consistent with the design of your visualizations. Use the same colors, fonts, and symbols throughout the presentation or report. This will make it easier for viewers to understand and interpret the data.


Ensure inclusiveness.

When designing your visualization, consider the needs of all viewers, including those with sight impairments. For example, you could use alternative text to describe images and data points. You could also avoid using colors that are difficult for people with color blindness to distinguish. Use tools such as Adobe Color to test your color palette against various color impairments.

Adobe Color. Print screen by the author.
Adobe Color. Print screen by the author.

Do not manipulate with visualizations.

It is essential to be honest and transparent with your data visualizations. Avoid using manipulative techniques, such as scaling the x-axis from a point other than zero or omitting data. These techniques can mislead viewers and make the data look more favorable than it actually is. Sometimes, the "manipulation" was not intended. However, the chart is so complicated that it can mislead recipients.Has the number of murders grown or not?
Has the number of murders grown or not? Source: visual by the author. 

Wersja Polska

Dekalog wizualizacji

 1. Zacznij od celu. Zawsze zaczynaj pracę nad wizualizacją z jasno określonym celem w głowie.

 2. Ułatw śledzenie wzrokiem. Skieruj uwagę odbiorców na kluczowy przekaz, który wynika z celu wizualizacji.

 3. Zredukuj obciążenie poznawcze. Usuń wszystkie niepotrzebne elementy.

 4. Wybierz bardziej precyzyjne atrybuty wizualizacji. Takie jak kształt, kierunek lub rozmiar, zamiast odcienia lub objętości.

 5. Uporządkuj wizualizację. Usuń wszystkie techniczne elementy wykresu, chyba że pomagają one zrealizować punkty 1-4 dekalogu.

 6. Zmaksymalizuj współczynnik ink-to-data*.

 7. Używaj kolorów strategicznie. Zmniejsz liczbę kolorów i wyraźnie rozróżniają ważne i nieważne informacje na wykresie.

 8. Projektuj z integralnością i spójnością. Spójnie stosuj styl używany do wizualizacji w całej prezentacji lub raporcie, lub w inny sposób, w jaki komunikujesz się.

 9. Zapewnij inkluzywnośćNp. zadbaj o osoby z niepełnosprawnością wzroku.

 10. Nie manipuluj wizualizacjami. Za wszelką cenę unikaj technik manipulacyjnych.

* Współczynnik ink-to-data to miara stosunku powierzchni zajmowanej przez atrament (dane) do powierzchni zajmowanej przez cały wykres. Im wyższy współczynnik ink-to-data, tym bardziej skupiona jest wizualizacja na danych.


Dyskusja

Zacznij od celu.

Twój cel powinien być jasny i konkretny:

 • Czego chcesz, aby Twoja publiczność dowiedziała się z wizualizacji?

 • Co jest celem przekazu?

Gdy znasz już swój cel, możesz wybrać odpowiedni typ wizualizacji i zaprojektować go w sposób, który będzie najskuteczniejszy w komunikowaniu Twojego przesłania.


Ułatw śledzenie wzrokiem.

Używaj wskazówek wizualnych, aby kierować uwagę widza na najważniejsze informacje w wizualizacji. Można to zrobić, używając takich atrybutów jak rozmiar, kolor i pozycja. Na przykład, możesz użyć większego rozmiaru czcionki lub ciemniejszego koloru dla najważniejszych punktów danych. Możesz także umieścić najważniejsze informacje na środku wizualizacji lub na górze ekranu.

Showing how can you use color to enable eye tracking

Zredukuj obciążenie poznawcze.

Unikaj "zagracania" wizualizacji niepotrzebnymi elementami. Obejmuje to np. zbyt dużą ilość tekstu, zbyt wiele kolorów i zbyt wiele różnych typów wykresów. Dołączaj tylko elementy niezbędne do przekazania Twojego przesłania.

Redukcja obciążeń poznawczych.

Wybierz bardziej precyzyjne atrybuty wizualizacji.

Wybieraj atrybuty wizualizacji, takie jak kształt, kierunek i rozmiar. Niezależnie, zawsze rozważ, które atrybuty będą najbardziej precyzyjne i skuteczne w komunikowaniu Twojego przesłania. Na przykład, jeśli pokazujesz porównanie dwóch grup, możesz użyć długości słupków lub grubości linii, aby przedstawić wielkość każdej grupy.

Ranking atrybutów wizualizacji pod względem ich precyzji
Ranking atrybutów wizualizacji pod względem ich precyzji. Opracowanie na podstawie SAP Storytelling Handbook.

Uporządkuj wizualizację. 

Usuń wszelkie elementy techniczne z wizualizacji, które nie są niezbędne do zrozumienia danych. Obejmuje to np. etykiety osi, linie siatki i legendy. Jeśli musisz dołączyć elementy techniczne, upewnij się, że są one jasne i łatwe do zrozumienia.

Redukcja obciążeń poznawczych w wykresie.

Zmaksymalizuj współczynnik ink-to-data.

Współczynnik ink-to-data to ilość atramentu użytego do przedstawienia danych w wizualizacji, podzielona przez całkowitą jego ilość w wizualizacji. Wyższy współczynnik ink-to-data oznacza, że więcej atramentu jest używane do przedstawiania danych, a mniej do elementów niepotrzebnych. Aby zmaksymalizować współczynnik ink-to-data, usuń wszelkie niepotrzebne elementy z wizualizacji i upewnij się, że atrament używany do przedstawiania danych jest jak najbardziej wydajny.

Maksymalizacja współczynnika ink-to-data.

Używaj koloru strategicznie.

Kolor może być bardzo skutecznym sposobem na wyróżnienie ważnych informacji i sprawienie, by wizualizacja była bardziej atrakcyjna wizualnie. Jednak ważne jest, aby używać koloru strategicznie. Unikaj używania zbyt wielu kolorów, ponieważ może to sprawić, że wizualizacja stanie się "zagracona" i trudna do zrozumienia. Zamiast tego użyj ograniczonej liczby kolorów, aby wyróżnić najważniejsze informacje.

Niestrategiczne użycie koloru.
Nie takim wizualizacjom! Wykres stworzony przez autora.

Projektuj z integralnością i spójnością. 

Bądź spójny z projektem swoich wizualizacji. Używaj tych samych kolorów, czcionek i symboli w całej prezentacji czy raporcie. Ułatwi to widzom zrozumienie i interpretację danych.

Zapewnij inkluzywność.

Projektując wizualizację, uwzględnij potrzeby wszystkich widzów, w tym osób z wadami wzroku. Na przykład, możesz użyć tekstu alternatywnego do opisania obrazów i punktów danych. Możesz także unikać używania kolorów, które są trudne do odróżnienia dla osób z daltonizmem. Używaj takich narzędzi jak Adobe Color , aby przetestować paletę kolorów pod kątem różnych zaburzeń widzenia.

Adobe Color. Zrzut ekranu wykonany przez autora.
Adobe Color. Zrzut ekranu wykonany przez autora.

Nie manipuluj wizualizacjami.

Ważne jest, aby być uczciwym i transparentnym przygotowując wizualizacje danych. Unikaj używania technik manipulacyjnych, takich jak skalowanie osi x od punktu innego niż zero lub pomijanie danych. Te techniki mogą być użyte do wprowadzenia widzów w błąd i sprawienia, aby dane wyglądały bardziej korzystnie niż w rzeczywistości. Czasami "manipulacja" nie była zamierzona. Jednak wykres jest na tyle skomplikowany, że może być mylący dla odbiorców.


Czy liczba morderstw na Florydzie wzrosła, czy nie?
Czy liczba morderstw na Florydzie wzrosła, czy nie? Źródło: wizualizacja stworzona przez autora.

 

Summary / Podsumowanie

Visualizations are an essential part of storytelling. Their design requires attention and care. The decalogue of visualization is to help you. The 10 presented rules and their explanations provide a roadmap that will help you create visualizations that are effective, aesthetic, and inclusive.


Wizualizacje są nieodzownym elementem storytellingu. Ich projektowanie wymaga uwagi i staranności. Dekalog wizualizacji ma Państwu pomóc. Zaprezentowane 10 reguł i ich omówienie stanowią swoistą mapę drogową, która pomoże stworzyć wizualizacje skuteczne, estetyczne i inkluzywne.

 

References / Źródła


 
Ikona subskrypcji

Podobał się Ci ten post? Zachęcam do subskrypcji! Did you like this post? Consider subscribing!

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page